پایگاه همایش های ملی و بین المللی انجمن کواترنری ایران- Important News
Skyroom Link: https://meet.gau.ac.ir/ch/rb400

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
Skyroom Link:
https://meet.gau.ac.ir/ch/rb400


https://conf.iranqua.ir/page/16/Programs
./files/site1/files/Program_IRQUA_2021.pdf-Final.pdf
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه همایش های ملی و بین المللی انجمن کواترنری ایران:
http://conf.iranqua.ir/find.php?item=1.17.25.fa
برگشت به اصل مطلب